Vse je odvisno od vsebine izročilne pogodbe

Zahvaljujem se vam za zanimivo postavljeno vprašanje, katerega odgovor je odvisen od tega, ali bo šlo pri omenjeni izročilni pogodbi (pogodbi o izročitvi in razdelitvi premoženja) za odplačno ali za neodplačno razmerje.

Pod pogojem, da je bila izročilna pogodba oblično veljavno sklenjena (v obliki notarskega zapisa), in, pod pogojem, da so podani tudi ostali pogoji za njeno veljavnost (strinjanje z izročilno pogodbo s strani morebitnih drugih potomcev, ipd.), velja, da je premoženje, ki ga je eden od zakoncev prejel neodplačno med trajanjem zakonske zveze (konkretno torej na podlagi izročilne pogodbe), njegovo posebno premoženje in se torej v primeru razveze ne tretira kot del skupnega premoženja. Ostane torej hčerki.

Drugače bi bilo v primeru, če bi si v izročilni pogodbi izročevalca zagotovila določene »protiusluge«, denimo denarno rento, dosmrtno služnost na stanovanju, ipd. V tem primeru bi v pogodbo vstopil »odplačni« element, premoženje, ki bi ga hčerka dobila na ta način, pa bi se, upoštevajoč tudi sodno prakso, razumelo kot skupno premoženje.  

Pomembno je torej, kakšna je vsebina izročilne pogodbe.