V vašem primeru gre za diskriminacijo

Hvala za zanimivo vprašanje. Da, v vašem primeru gre vsekakor za diskriminacijo, saj zakon o delovnih razmerjih izrecno določa, da mora delodajalec tudi pri napredovanju in plačah ter drugih prejemkih iz delovnega razmerja delavce obravnavati enako ne glede na kakršne koli osebne okoliščine, vključno s spolom.

Isti zakon prav tako določa, da je delodajalec dolžan za enako delo in za delo enake vrednosti izplačati enako plačo delavcem ne glede na spol, medtem ko so določila pogodbe o zaposlitvi, kolektivne pogodbe oziroma splošnega akta delodajalca, ki so v nasprotju s tem zakonskim imperativom, neveljavna.

Če menite, da vam delodajalec ne zagotavlja enake obravnave pri plačilu, lahko zahtevate izenačenje plačila s sodelavci. Če vaše zahteve ne bi upošteval, pa imate pravico do ustrezne odškodnine zaradi delodajalčevega diskriminatornega ravnanja. Prav tako lahko delodajalčevo ravnanje prijavite pri ustrezni inšpekciji (Inšpektoratu RS za delo), ki mu lahko zaradi njegovega protipravnega ravnanja izreče ustrezno denarno sankcijo.