Malo verjetno je, da bi vam delodajalec zakonito odpovedal pogodbo

Hvala za nadvse zanimivo vprašanje, ki ste ga postavili.

Začniva kar z mobingom, ki ga omenjate. V javnosti se je morda uveljavilo nekoliko napačno razumevanje mobinga, saj mora biti zanj (če govorimo o kaznivem dejanju šikaniranja na delovnem mestu oziroma mobingu na delovnem mestu) izpolnjenih kar nekaj pogojev.

197. člen Kazenskega zakonika namreč določa, da gre za tako kaznivo šikaniranje, če nekdo na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost. V takem primeru se lahko storilec kaznuje z zaporno kaznijo do dveh let.

V primeru, če pa ima to dejanje za posledico psihično, psihosomatsko ali fizično obolenje ali zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega, pa gre za kvalificirano (težjo) obliko kaznivega dejanja, za katero se storilec kaznuje še strožje (z zaporom do treh let).

Zdaj pa k vašemu primeru. Samo dejstvo, da je direktor proti vam sprožil postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti (pa četudi naj bi ta postopek začel zaradi vaše dvakratne zavrnitve povabila na večerjo) še ne pomeni avtomatično, da vas je tudi šikaniral na delovnem mestu. Za to bi namreč morali dokazati vse elemente zgoraj opisanega kaznivega dejanja – najprej spolno nadlegovanje (ALI pa psihično nasilje, trpinčenje ali neenakopravno obravnavanje), ki bi rezultiralo v vašem ponižanju ali prestrašenosti, kar pa bi bilo v vašem primeru težko.

Povsem druga »zgodba« pa je odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, pri čemer naj bi se pravi razlog odpovedi pogodbe o zaposlitvi skrival v direktorjevi užaljenosti. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč jasno določa, kdaj lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti – to je v primeru, če delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov, če dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno, če ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Dodatni pogoj je, da mu lahko odpove pogodbo o zaposlitvi le, če eden od razlogov nesposobnosti, opisanih zgoraj, onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi.

Pomenljivo je tudi, da je dokazno breme obstoja razloga nesposobnosti na delodajalcu. Glede na to, da pravite, da ne obstaja prav nobena okoliščina, ki bi nakazovala na vašo nesposobnost na delovnem mestu, zelo dvomim, da bi vam lahko delodajalec zakonito odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz tega razloga.

 Drugo vprašanje pa je seveda, ali si boste želeli po tej izkušnji sploh še nadaljevati s svojim delom v tem podjetju.