Uredite si ločeno odločbo za plačilo nadomestila, da ne bo v prihodnje težav

Zahvaljujem se vam za poslano vprašanje. Glede na zapisano, domnevam, da ste solastnik dela nepremičnine (stanovanja), ki ste ga podedovali po očetu. Kar zadeva nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), zakon določa, da ga mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).

V primeru solastništva je zavezanec za plačevanje NUSZ le tisti od solastnikov, ki je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma tisti, za katerega se solastniki dogovorijo. V primeru, da do dogovora med solastniki o zavezancu za plačilo NUSZ ne pride, se nadomestilo odmeri vsakemu solastniku sorazmerno z njegovim solastniškim deležem. Odločba o odmeri NUSZ pa se praviloma izda večinskemu lastniku oziroma enemu od solastnikov, če jih je več v istem deležu oziroma na zahtevo solastnika tudi vsakemu solastniku posebej.

Glede na to, da ste s sorodniki v skrhanih odnosih in da do dogovora med vami glede načina plačevanja NUSZ verjetno ne bo prišlo, bi bilo po moje mnenju zato umestno, da na občini sami uredite, da vam izdajo ločeno odločbo za plačilo NUSZ in tako plačujete svoj delež nadomestila. Na ta način se boste v bodoče tudi zavarovali pred morebitnimi nepričakovanimi finančnimi zahtevami glede plačevanja NUSZ s strani vašega brata oziroma njegove družine.