Vso pravico imate, da predčasno odplačate kredit

Hvala za zanimivo postavljeno vprašanje. Po mojem mnenju gre za sporno in nedopustno bančno prakso. V skladu s 132. členom Zakona o dedovanju namreč velja, da dediči vstopijo v zapustnikov pravni položaj že s trenutkom njegove smrti in ne šele po opravljeni zapuščinski obravnavi. To je potrdila tudi sodna praksa (zadeva VSL0085116 z dne 7.12.2016).

To pa pomeni, da na njih preidejo tudi vse dolžnosti (in pravice!) v zvezi s kreditno pogodbo. Ena izmed takih pravic pa je tudi pravica do predčasnega odplačila kredita, ki jo sicer ureja Zakon o potrošniških kreditih. V skladu s tem zakonom lahko namreč potrošnik kadar koli v celoti ali delno izpolni svoje obveznosti po kreditni pogodbi.

V tem primeru je upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov kredita v delu, ki ga sestavljajo obresti in stroški preostalega obdobja trajanja pogodbe, tako da se od zneska sedanje vrednosti obveznosti predčasnega plačila (diskontirane) kredita odšteje sedanja vrednost (valorizirana) pogodbenih obresti, vključno z morebitnimi stroški, ki bi tekle od dneva predčasnega plačila do dneva zapadlosti plačila po pogodbi, če so bili pogodbene obresti in stroški za to obdobje že obračunani in zajeti v plačila, ki jih je plačal potrošnik.