Proda lahko, a boste vi imeli prednost odkupa

Zahvaljujem se vam za vaše vprašanje. Glede na to, da omenjate solastnino, bi vam najprej povedal nekaj besed v zvezi z institutom solastnine.

Ta namreč pomeni, da ima več oseb (v vašem primeru mož in svak) solastninsko pravico na nerazdeljenem zemljišču, delež vsakega izmed njiju pa je določen v sorazmerju s celoto (tako imenovani idealni delež).

Vsak izmed njiju ima pravico imeti tako stvar (zemljišče) v posesti in jo uporabljati sorazmerno svojemu idealnemu deležu, ne da bi s tem kršil pravice drugega.

Kar zadeva prodajo svakovega solastniškega deleža, velja, da ta to lahko stori tudi brez soglasja vašega moža, s to omejitvijo, da ima vaš mož pri taki prodaji predkupno pravico. To pomeni, da bi moral svak v primeru prodaje svoj delež najprej ponuditi vašemu možu, ta bi ta delež lahko kupil, če pa se ne bi odločil za nakup, pa bi ga svak lahko prodal tudi tretji osebi.

Odgovor na vaše vprašanje je torej – da. Svak lahko svoj solastniški delež, upoštevajoč zgoraj omenjeno pravico vašega moža, tudi proda.