Dokazati boste morali obstoj oderuštva

Definicijo oderuštva vsebuje Obligacijski zakonik in sicer velja, da v primeru, če kdo izkoristi stisko ali težko premoženjsko stanje drugega, njegovo nezadostno izkušenost, lahkomiselnost ali odvisnost in si izgovori zase ali za koga tretjega korist, ki je v očitnem nesorazmerju s tistim, kar je sam dal ali storil ali se zavezal dati ali storiti drugemu, je takšna pogodba nična.

Za obstoj oderuštva je pomembno torej, da posojilodajalcu dokažete oboje -  torej to, da je izkoristil vašo finančno stisko (subjektivni element oderuštva), kot tudi, da je bila korist, ki si jo je izgovoril s posojilom v očitnem nesorazmerju z vrednostjo samega posojila (objektivni element oderuštva). V takem primeru bo posojilna pogodba nična, kar bo pomenilo, da mora vsaka stranka vrniti vse, kar je pridobila na njeni podlagi (vi torej posojilo, posojilodajalec pa prejete obroke z obrestmi in morebitnimi drugimi stroški).