Veljavnost oporoke lahko spodbijate

Že na prvi pogled je očitno, da gre v vašem primeru za oporoko, ki se bo težko »obdržala« v veljavi. To potrjujejo tudi paragrafi: tako imenovana pisna oporoka pred pričami (govorimo o t. i. testamentum allographum) je sicer lahko pod določenimi pogoji veljavna, vendar pa morajo biti za njeno veljavnost izpolnjeni jasno določeni pogoji: za tako oporoko sicer ni pomembno, kdo je pisni sestavek napisal (to je lahko vaša sestra ali pa kdo drug), pomembno je, da mora oporočitelj tak sestavek podpisati. Podpisati pa ga mora ob navzočnosti dveh prič in hkrati izjaviti, da je pisni sestavek njegova poslednja volja. Obe priči morata biti sočasno navzoči in se morata tudi podpisati na oporoki.

Vendar pa vsakdo ne more biti priča pri oporoki. Zakon izrecno določa, da priče ne morejo biti osebe, ki nimajo poslovne sposobnosti, in pa osebe, ki ne znajo brati in pisati. Za vaš primer pa je še pomembneje, da priče ne morejo biti osebe, ki so v določeni krvni ali osebni povezanosti z oporočiteljem. Kot priče tako ne morejo nastopati oporočiteljevi potomci (torej tudi vaša sestra), njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi predniki in posvojitelji, njegovi sorodniki v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, zakonci vseh teh oseb in zakonec oporočitelja. Prav tako določena oseba ne more biti priča glede tistega dela oporoke, s katerim je zapustnik nekaj naklonil njej ali pa osebam, s katerimi je krvno ali osebno povezana, kar se je prav tako zgodilo v vašem primeru.

Nesposobnost prič ima za posledico spodbojnost oporoke, kar pomeni, da lahko veljavnost te oporoke spodbijate.