Oče naj se zglasi na sodišču

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. Dolžnost zapuščinskega sodišča je, da iz podatkov iz smrtovnice pridobi podatke o dedičih, o morebitnem obstoju oporoke zapustnika ter o (okvirnem) obsegu zapuščine. Glede na to, da je bil vaš oče sin zapustnice, bi sodišče moralo pridobiti take podatke že iz smrtovnice. A očitno ni bilo tako, saj pravite, da je objavilo oklic s pozivom, naj se javijo neznani dediči. V tem primeru pa velja, da se morajo morebitni dediči (torej tudi vaš oče) zglasiti na sodišču v enem letu od oklica. 

Če se po preteku enega leta od objave ne zglasi noben dedič, se zapuščina razglasi za lastnino Republike Slovenije in izroči pristojnemu organu Republike Slovenije, razen če se takšna zapuščina prenese v stečajno maso stečaja zapuščine brez dedičev. 

Dedič, ki se zglasi po tem, ko je bila zapuščina že izročena pristojnemu organu Republike Slovenije, pa ima še vedno pravico zahtevati, da se mu izroči zapuščina oziroma pripadajoči delež, in sicer naproti poštenemu posestniku v enem letu, odkar je izvedel za svojo pravico in za posestnika stvari zapuščine, najpozneje pa v desetih letih, računajoč za zakonitega dediča od zapustnikove smrti, za oporočnega dediča pa od razglasitve oporoke. Nasproti nepoštenemu posestniku zastara ta pravica v dvajsetih letih.