Obvestite lahko Odvetniško zbornico Slovenije

Odnos stranke z odvetnikom se presoja na osnovi določil Obligacijskega zakonika o mandatni pogodbi. V skladu s temi določili mora prevzemnik naročila (ki je tu odvetnik) izvršiti naročilo po prejetih navodilih naročnika (mandanta) kot dober gospodar – pri tem mora ostati v mejah teh navodil in v vsem paziti na naročnikove interese. Prevzemnik naročila se sme odmakniti od dobljenega naročila in navodil samo s soglasjem naročnika. Prav tako mora dati o opravljenem poslu naročniku račun in mu brez zavlačevanja izročiti vse, kar je prejel iz opravljanja zaupnih poslov. 

Naročitelju je dolžan na njegovo zahtevo poročati o stanju poslov. Če je prevzemnik naročila zase uporabljal denar, ki ga je prejel za naročitelja, mu mora v zvezi s tem plačati tudi obresti po najvišji dovoljeni pogodbeni obrestni meri, šteto od dneva, ko ga je začel uporabljati, od drugega dolgovanega denarja, ki ga ni pravočasno izročil, pa zamudne obresti, šteto od dneva, ko bi ga bil moral izročiti.

Zaveze stranke in prevzemnika naročila pri odvetniških storitvah so torej jasno določene v zakonu, prav tako jih jasno povzema Kodeks odvetniške etike. V skladu s tem kodeksom mora odvetnik o svojem delu in postopanju stranko redno obveščati in ji omogočiti vpogled v stanje zadeve ter stranko poučiti o dejanskem stanju in o pravnih vprašanjih v njeni zadevi ter ji po potrebi sporočiti podatke iz sodnih spisov. Posebno pozornost je dolžan posvetiti tudi vestni hrambi listin. 

Svetujem vam, da odvetnika še enkrat pozovete, naj vam pisno in celovito poroča o tem, kaj se je zgodilo v vašem primeru, in naj vam obrazloži, kako se je lahko zgodilo, da niste prejeli zahtevane dokumentacije in povračila dolga oz. stroškov, ki ste jih imeli v tem primeru. Če to ne bo mogoče, lahko o primeru obvestite tudi Odvetniško zbornico Slovenije, ki skrbi za etičnost odvetniškega dela in katere disciplinski organi imajo kompetence odločati tudi o kršitvah pravil Kodeksa odvetniške etike.

Glede vašega suma, da naj bi vse pokasiral odvetnik, je seveda prezgodaj karkoli zaključevati, dokler se primer celovito ne razišče.