V roku enega leta lahko vložite dediščinsko tožbo

Zahvaljujem se za vaše zanimivo vprašanje. V primerih, ko je zapuščinski postopek pravnomočno končan, dedič pa izve za obstoj zapuščine kasneje, imajo dediči na voljo vložitev tako imenovane dediščinske tožbe (141. člen zakona o dedovanju).

Pravica zahtevati zapuščino kot zapustnikov dedič sicer zastara naproti poštenemu posestniku v enem letu, odkar je dedič izvedel za svojo pravico in za posestnika stvari zapuščine, najpozneje pa v desetih letih, računajoč za zakonitega dediča od zapustnikove smrti, za oporočnega dediča pa od razglasitve oporoke. Nasproti nepoštenemu posestniku zastara ta pravica v dvajsetih letih.

To pomeni, da boste morali tožbo vložiti v enem letu odkar ste izvedeli za obstoj tega stanovanja, omejeni pa boste tudi z absolutnim zastaralnim rokom deset let, oziroma v primeru nepoštenega posestnika z rokom dvajset let od razglasitve oporoke.  

Kar pa se tiče vašega solastniškega deleža na drugem stanovanju, pa vam svetujem, da čim prej vložite zahtevek za delitev stanovanja v solastnini. Če se s solastnico ne boste mogli sporazumeti za delitev, lahko o načinu delitve odloči tudi sodišče v nepravdnem postopku. Če fizična delitev stanovanja ne bo mogoča, bo lahko sodišče odločilo tudi, da se stanovanje proda, kupnina pa razdeli (civilna delitev), prav tako pa bo lahko odločilo, da pripada stanovanje v celoti solastnici, a vam bo morala v tem primeru izplačati vaš delež.

Da boste vse te postopke uspešno izpeljali, vam priporočam, da čim prej angažirate ustreznega pravnega strokovnjaka.