Investitor mora zagotoviti ustrezno varnost

To problematiko ureja uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki določa, da je treba pri delih v gradbenih jamah med drugim upoštevati določene varnostne ukrepe, in sicer je treba uporabiti ustrezne oporne konstrukcije ali nasip, preprečiti nevarnosti za padec človeka, materialov ali predmetov ali poplavljanje, zagotoviti zadostno prezračevanje na vseh deloviščih za zagotovitev takega zraka za dihanje, ki ni nevaren ali zdravju škodljiv, in omogočiti delavcem, da se umaknejo na varno območje v primeru požara ali vdora vode ali materialov. Pred začetkom izkopavanj je treba sprejeti ukrepe za določitev in čim večje zmanjšanje katerih koli nevarnosti, do katerih lahko pride zaradi podzemskih kablov in drugih inštalacij. Za dostop v gradbeno jamo in iz nje je treba zagotoviti varne dostope in postaviti ustrezne pregrade. Kupi zemlje, materiali in premikajoča se vozila pa morajo biti v ustrezni oddaljenosti od gradbenih jam.

Iz zapisanega torej jasno izhaja, da je investitor dolžan zagotoviti ustrezno varnost in ga lahko na to opozorite. Če je ne bi zagotovil, bi odgovarjal za neposredno škodo, ki bi nastala vam in tudi tretjim osebam.

Glede odmika od vaše parcele pri gradnji jame menim, da splošni odmik štiri metre od meje, ki je sicer določen pri gradnji objektov, v vašem primeru ne velja. Imate pa zato zagotovljeno pravno varstvo, če bi sosed zaradi izgradnje jame motil vašo posest ali ogrožal lastninsko pravico.