Pranje vozila na zasebnem zemljišču je dovoljeno

Prepoved pranja vozila v naši zakonodaji sicer vsebuje zakon o vodah, ki prepoveduje pranje vseh vozil, vendar pa le v površinskih vodah ter na vodnem in priobalnem zemljišču. Sicer pa pranje vozil običajno prepovedujejo tudi nekateri občinski akti, vendar pa le v obsegu, če gre za pranje na javni cesti oziroma za pranje zunaj javnih cest, če voda pri pranju odteka na javno cesto. Tudi tako pranje vozila, pri katerem voda odteka na sosedovo zemljišče in mu otežuje uporabo njegove nepremičnine, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna, ali pa mu povzroča znatno škodo (denimo uničenje zelenjavnega vrta), je prepovedano, tu gre namreč za prepovedano imisijo. V drugih primerih, če gre torej za pranje vozila na zasebnem zemljišču, ki ni vodno in priobalno zemljišče, oziroma če ne povzroča prej omenjenih posledic, pa je to početje dovoljeno. 

Drugo ravnanje soseda, ki ste ga opisali, pa se mi ne zdi sporno, saj spada v normalno opravljanje njegove dejavnosti. Pri ugotovljenih kršitvah lahko bodisi obvestite pristojne inšpekcijske službe bodisi lahko zoper soseda v primeru prepovedane imisije vložite tako imenovano prepovedno tožbo v skladu z 99. členom stvarnopravnega zakonika.