Vloži lahko predlog za odložitev izvršitve

Določene možnosti še ima, saj je zakonodaja na tem področju vendarle nekoliko prijaznejša, ker upošteva vse okoliščine posameznega primera, denimo tudi zgodovino kršiteljevih cestnoprometnih prekrškov.

Zdaj mora v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja pri sodišču, ki je izdalo sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, vložiti tako imenovani predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Vlogi naj priloži tudi zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu.

Zdravniško spričevalo je nujen procesni pogoj za odločanje sodišča in če ne bo predloženo, njegova vloga ne bo obravnavana.

V vlogi naj navede vse razloge, zaradi katerih je vozniško dovoljenje ključnega pomena za njegovo preživljanje in preživljanje njegove (vaše) družine (navede naj denimo, da je po poklicu trgovski potnik in da za opravljanje poklica nujno potrebuje vozilo, ki je torej bistveno za opravljanje tega poklica), prav tako naj navede svojo dozdajšnjo nekaznovanost, saj sodišče pri odločanju upošteva tudi njegovo osebnost, prejšnje življenje in vedenje po prekršku.

Tudi če bo sodišče ugodilo njegovi vlogi, mu vozniško dovoljenje ne bo vrnjeno brezpogojno – sodišče ima namreč možnost le odložiti izvršitev ukrepa prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, če v preizkusni dobi (od šest do 24 mesecev) ne bo storil hujšega prekrška in če bo v roku, ki ga določi sodišče, izpolnil določene obveznosti.

Te obveznosti so lahko bodisi udeležba v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo bodisi udeležba v ustreznem rehabilitacijskem programu, lahko pa tudi udeležba v obeh navedenih programih. Te obveznosti mora brezpogojno izpolniti in sodišču v roku, ki ga določi, predložiti tudi ustrezna dokazila o vključitvi v programe.

Če bo preizkusna doba potekla, ne da bi v tem času storil hujši prekršek, in če bo poleg tega izpolnil obveznosti, ki so mu bile določene, lahko sodišče s sklepom odloči, da izrečene sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izvede.