Obvestilo še nima narave plačilnega naloga

Kaj naj z obvestilom o prekršku?     

Ko gre za kršitev pravil o ustavljanju in parkiranju vozil, pozna zakonodaja posebnost, in sicer t. i. obvestilo o prekršku. Obvestilo, ki ste ga dobili, še nima narave plačilnega naloga in je primarno namenjeno temu, da vas torej le seznani s prekrškom.  V osmih dneh po prejemu obvestila imate pravico plačati polovico izrečene globe, o čemer vas mora tako obvestilo tudi izrecno poučiti. Ob pravočasno plačani globi vam stroški postopka ne bodo zaračunani in vaše ime ne bo vpisano v evidenco o prekrških. Če pa se z izrečeno sankcijo ne strinjate, na obvestilo preprosto ne reagirajte, pravna sredstva namreč tu niso predvidena. Po poteku roka za plačilo vam bo izdan plačilni nalog, zoper katerega lahko nato vložite ugovor. Na tej stopnji imate še vedno možnost plačila polovice izrečene globe, in sicer v osmih dneh po prejemu plačilnega naloga. Če vložite ugovor, pa se imate v njem možnost in obenem dolžnost izjaviti o prekršku in navesti dejstva ter predlagati dokaze v svojo korist. Na podlagi vašega ugovora bo prekrškovni organ avtomatično odpravil plačilni nalog in izdal odločbo o prekršku oziroma, če presodi, da je ugovor utemeljen, postopek o prekršku ustavil. Če je izdana odločba o prekršku, je možno zoper njo vložiti še zahtevo za sodno varstvo, o kateri bo odločalo pristojno sodišče. Še enkrat bi želel poudariti, da je pomembno, da navedete vsa potrebna dejstva že v samem ugovoru – v zahtevi za sodno varstvo lahko namreč navajate nova dejstva in predlagate nove dokaze le, če verjetno izkažete, da jih prej brez svoje krive niste mogli navesti.