Zelo me veseli, da pri nas še obstajajo pravniki, ki na pravo ne gledajo birokratsko topoumno, ampak kot na živ organizem, ki ga je treba stalno prilagajati vsakokratni družbeni resničnosti in potrebam človeka. Izvirni greh za vedno večjo produkcijo napiflanih pravnih birokratov seveda nosi šolski sistem, saj nekatere fakultete študentov sploh ne učijo inteligentnega pravnega razmišljanja, ki bi moralo nujno vključevati tudi poznavanje etike, filozofije, sociologije, zgodovine, ekonomije in drugih ved, ampak jih učijo zgolj enopomenskega branja predpisov, učenja na pamet, ki ne zadošča niti za opravljanje pravnih poklicev v državni upravi ali v gospodarstvu, kaj šele za raziskovalno in ustvarjalno pravno delovanje. Očitno je, da je neoliberalna metoda ustvarjanja različnih diplomirancev po metodi »Schnellkurs« v Sloveniji v polnem zamahu, in sprašujem se, komu (razen zasebnim ustanovam, ki delujejo po tržni logiki) to sploh koristi. Vsak napredni šolski sistem bi moral težiti k temu, da izobrazi čim več ustvarjalnih in razmišljujočih posameznikov, intelektualcev, ki bodo v bodoče nosilci naprednih idej in družbenega napredka. Situacija v vaši občini je zares precej grozljiva, saj se zdi, da vsi občinski organi delujejo kot omrežena samozadovoljna druščina, ki ne dopušča nobenih sprememb v delovanju svojega očitno dobro namazanega stroja. Vendar v našem pravnem sistemu obstajajo varovalke tudi v primerih, ko notranji nadzorni mehanizmi odpovejo pri opravljanju svojih nalog. V skladu z zakonom o državni upravi ima sicer župan dolžnost, da zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu svetu, da o njem odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Občinski svet pa lahko kljub temu vztraja, da tak nezakoniti akt objavi. V takem primeru ima župan možnost pri ustavnem sodišču vložiti zahtevo za oceno skladnosti takega akta z ustavo ali zakonom. Mehanizem je seveda povsem neučinkovit v okoliščinah, kot so vaše, v katerih vsi občinski organi delujejo (zarotniško) usklajeno. V takih primerih nad zakonitostjo izdanih občinskih aktov bdijo ministrstva, ki vsako na svojem področju nadzorujejo zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih izdajo organi lokalnih skupnosti. Če tak organ na poziv ministrstva ne uskladi svojega predpisa z ustavo ali zakonom, je ministrstvo dolžno predlagati vladi, da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti spornega predpisa z ustavo ali zakonom. Ministrstva nadzor nad delovanjem lokalnih skupnosti sicer opravljajo prek upravnih inšpektorjev. O neracionalni porabi občinskih sredstev pa lahko odloča tudi računsko sodišče.